Meie moto on:
"Igal inimesel on õigus olla ära kuulatud ning kuulda võetud"

          
 

Ole kursis:

1. Poliitikauuringute keskus Praxis www.praxis.ee
2. Avatud Eesti Fond www.oef.org.ee
3. Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit www.emsl.ee 
VAESUST KOGEVATE INIMESTE KOHTUMINE

13.-14. mail 2011 toimus Brüsselis 10. Euroopa vaesust kogevate inimeste kohtumine. Kokkuvõtet näete klikkides alloleval pildil.

 


EAPN Eesti MTÜ

MTÜ EAPN Eesti registreeriti ametlikult 08. märtsil 2010. a. Visioon

Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuseta, demokraatlik ja vaba Eesti, Euroopa liikmesriik.

Missioon

Võitleme efektiivselt vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega kujundame paremat sotsiaalpoliitikat ja tegevusprogramme ning teeme lobitööd vaesust ja tõrjutust kogevate inimeste nimel ja koos nendega, tagades nende mõtestatud osalemise ühiskonnas.

Tagame sihtgruppide esindatuse neid puuduvate küsimuste arutamisel ja otsuste tegemisel.

Väärtused

Pühendumus Oleme pühendunud võrdsema ühiskonna loomisele.

Avatus ja koostöövalmidus Oleme avatud, kaasame avalikku sektorit, vabaühendusi, vaesust ja tõrjutust kogevaid inimesi.

Professionaalsus Muudame inimestele meiega koostöö tegemise lihtsaks, jagades oma teadmisi ja vastutades oma tegude eest. Räägime igaühega talle arusaadavas keeles.

Järjepidevus Tegutseme lähtudes oma senisest kogemusest ja pikaajalistest eesmärkidest. Tugevdame oma võrgustikku ja hindame oma koostööpartnerite panust.

 

Põhimõtted

 • EAPN tegutseb koos vaesust ja tõrjutust kogevate inimestega, mitte nende nimel.
 • ​EAPN Eesti usub, et vaesus ja sotsiaalne tõrjutus on inimõiguste rikkumine ning inimese väärikuse alandamine.
 • EAPN Eesti usub, et vaesus ja sotsiaalne tõrjutus tekib keeruliste ning mitmemõõtmeliste protsesside tõttu ning seda olukorda tervikuna ei saa lahendada üksikisiku tasandil.

 • EAPN Eesti usub, et vaesuses ning sotsiaalses tõrjutuses elavatel inimestel on õigus osaleda ühiskonnas ning saada ära kuulatud ning olla kaasatud.

 • EAPN Eesti usub sugude võrdsusesse, austusesse kultuuriliste, keeleliste, usuliste ja etniliste erinevuste suhtes ning on igasuguse diskrimineerimise vastu.

 • EAPN Eesti töötab organisatsioonina demokraatlikult ning läbipaistvalt ning hindab ja tunnustab oma võrgustiku liikmeid ja nende panust ühiste eesmärkide saavutamisel.

 • EAPN Eesti töötab partnerluse põhimõttel ning on avatud kõigile, kes jagavad sarnaseid vaateid: avalik sektor, Euroopa Liidu institutsioonid, ametiühingud, akadeemikud, tööandjad, vabaühendused.

 • EAPN Eesti usub kodanikuühenduste sõltumatusesse ning sellesse, et avalikul sektoril on kohustus ja vastutus luua raamistikke, mis toetaksid kodanikuühiskonna dialoogi ning austaksid kolmanda sektori sõltumatust.

 • EAPN Eesti usub, et on võimalik saavutada võimaluste ja ressursside võrdsem jaotumine ühiskonnas.

   

 EAPN Eesti võrgustiku tegevus:

Sihtgruppide kaasamine aktiivsesse tegevusse

• Avatud suhtlemine ja infovahetus

• Koostööpartnerite ja mõttekaaslaste leidmine

• Võrgustiku arendamine

• Vabaühenduste võimekuse tõstmine ja nõustamine

• Liikmete koolitamine

• Teabe edastamine meedia vahendusel

• Seminaride, mõttevahetuste ja konverentside korraldamine

• Kaasarääkimine seadusloomes

• Eesti esindamine EAPN-i tegevuses

 

 
 
EAPN Eesti MTÜ ootab endaga liituma sarnaste huvidega ja haavatavate sihtgruppide eest kõnelevaid kodanikeühendusi
 

Teeme koostööd:

• Ühiste huvide baasil loodud mittefornaalsete võrgustikega

• Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega tegelevate kodanikeühendustega


 
TEADLIKUMAD KODANIKUD - SUUREM KAASATUS - TARGEMAD OTSUSED - PAREM POLIITIKA