Meie moto on:
"Igal inimesel on õigus olla ära kuulatud ning kuulda võetud"

          
 

Ole kursis:

1. Poliitikauuringute keskus Praxis www.praxis.ee
2. Avatud Eesti Fond www.oef.org.ee
3. Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit www.emsl.ee 
VAESUST KOGEVATE INIMESTE KOHTUMINE

13.-14. mail 2011 toimus Brüsselis 10. Euroopa vaesust kogevate inimeste kohtumine. Kokkuvõtet näete klikkides alloleval pildil.

 


Eetiline tegutsemine

 MTÜ EAPN EESTI EETILISE TEGUTSEMISE PÕHIMÕTTED

 

 Demokraatlik, läbipaistev ja avatud võrgustiku juhtimine ning organisatsiooni tegutsemine

 

MTÜ EAPN EESTI VISIOON ON:

Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuseta, demokraatlik ja vaba Eesti, Euroopa liikmesriik. 

 

MTÜ EAPN EESTI MISSIOON ON:

Võitleme efektiivselt vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega, kujundame paremat sotsiaalpoliitikat ja tegevusprogramme ning teeme selgitustööd vaesust ja tõrjutust kogevate inimeste nimel ja koos nendega, tagades nende mõtestatud osalemise ühiskonnaelus.

Tagame sihtgruppide esindatuse neid puuduvate küsimuste arutamisel ja otsuste tegemisel.

Missiooni täitmiseks järgime EAPN Eesti MTÜ põhikirja, esindades vaesust ja tõrjutust kogevate inimeste huvisid ja vajadusi.

MTÜ EAPN Eesti tagab võrgustiku demokraatliku ja läbipaistva juhtimise, juhatus ja eestseisus vastutavad liikmete ja huvirühmade kaasamise eest otsustusprotsessi. Võrgustik tegutseb avatud koordinatsiooni meetodil.

Me hindame vääriliselt vabatahtlikke panust võrgustiku tegevusse.

 

2. MTÜ EAPN EESTI VÕRGUSTIKU PÕHIMÕTTED ON:

 

Pühendumus:                         Oleme pühendunud võrdsema ühiskonna loomisele.

Avatus ja koostöövalmidus:  Oleme avatud, kaasame avalikku sektorit, vabaühendusi,  

                                                 vaesust ja tõrjutust kogevaid inimesi kui oma olukorra

                                                  parimaid eksperte.

Professionaalsus:                    Muudame inimestele meiega koostöö tegemise lihtsaks, 

                                                  jagades oma teadmisi ja vastutades oma tegude eest. Räägime 

                                                  igaühega talle arusaadavas keeles.

Järjepidevus:                          Tegutseme lähtudes oma senistest kogemustest ja pikaajalistest 

                                                  eesmärkidest. Tugevdame oma võrgustikku ja hindame oma 

                                                  koostööpartnerite panust.

 

EAPN EESTI MTÜ VÄÄRTUSED ON:

 

EAPN tegutseb koos vaesust ja tõrjutust kogevate inimestega, mitte nende nimel.

EAPN Eesti usub, et vaesus ja sotsiaalne tõrjutus on inimõiguste rikkumine ning inimese väärikuse alandamine. 

EAPN Eesti usub, et vaesus ja sotsiaalne tõrjutus tekib keeruliste ning mitmemõõtmeliste protsesside tõttu ning seda olukorda tervikuna ei saa lahendada üksikisiku tasandil.

EAPN Eesti usub, et vaesuses ning sotsiaalses tõrjutuses elavatel inimestel on õigus osaleda ühiskonnas ning saada ära kuulatud ning olla kaasatud.

EAPN Eesti usub sugude võrdsusesse, austusesse kultuuriliste, keeleliste, usuliste ja etniliste erinevuste suhtes ning on igasuguse diskrimineerimise vastu.

EAPN Eesti töötab organisatsioonina demokraatlikult ning läbipaistvalt ning hindab ja tunnustab  oma võrgustiku liikmeid ja nende panust ühiste eesmärkide saavutamisel.

EAPN Eesti töötab partnerluse põhimõttel ning on avatud kõigile, kes jagavad sarnaseid vaateid: avalik sektor, Euroopa Liidu institutsioonid, ametiühingud, akadeemikud, tööandjad, vabaühendused.

EAPN Eesti usub kodanikuühenduste sõltumatusesse ning sellesse, et avalikul sektoril on kohustus ja vastutus luua raamistikke, mis toetaksid kodanikuühiskonna dialoogi ning austaksid kolmanda sektori sõltumatust.

EAPN Eesti usub, et on võimalik saavutada võimaluste ja ressursside võrdsem jaotumine ühiskonnas.

 

 

KODANIKUJULGUS JA VASTUTAMINE

 

Võrgustik võitleb igasuguse ühiskonnas esineva ebavõrdsuse ja inimõiguste rikkumise vastu.

Mõistes seaduste ja õigusaktide rakendamise ebapädevust ja ebaõiglust, astume samme nende parendamiseks.

 

VASTUTUS OMA LIIKMETE JA ÜHISKONNA EES:

 

MTÜ EAPN Eesti annab oma tegevusest aru ja vastutab võrgustiku liikmete, sihtgruppide, toetajate, annetajate ning avalikkuse ees.

Võrgustik järgib raamatupidamise head tava ning avalikustab oma kodulehel  www.eapn.ee oma sisulise tegevuse ning raamatupidamise aruande.

Võrgustik esineb avatult ja otsekoheselt, vältides igasugust anonüümsust arvamuste avaldamises.

Oleme avatud uutele sarnaste huvidega liikmetele, uutele ideedele, seisukohtadele ja koostööle.

 

MTÜ EAPN EESTI SÕLTUMATUS:

 

Oleme sõltumatud oma võrgustiku tegutsemise eesmärkide seadmisel, meetodite valikus, otsustustes ja tegevuses ning väldime sattumist erakonna, avaliku võimu ja institutsioonide kontrolli alla. Oleme sõltumatud ning tegutseme avalikes huvides, peame kinni lubatust.

 

SALLIVUS:

 

MTÜ EAPN Eesti võrgustik tunnustab inimeste erinevust, nende mõtteviiside ning eesmärkide mitmekesisust ning mõistab avalikult hukka igasuguse diskrimineerimise soo, rassi, tervise, seksuaalse orientatsiooni, hariduse ning kodakondsuse baasil.