Meie moto on:
"Igal inimesel on õigus olla ära kuulatud ning kuulda võetud"

          
 

Ole kursis:

1. Poliitikauuringute keskus Praxis www.praxis.ee
2. Avatud Eesti Fond www.oef.org.ee
3. Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit www.emsl.ee 
VAESUST KOGEVATE INIMESTE KOHTUMINE

13.-14. mail 2011 toimus Brüsselis 10. Euroopa vaesust kogevate inimeste kohtumine. Kokkuvõtet näete klikkides alloleval pildil.

 


Liikmed

Soovime ühiskonda, kus iga inimene saaks elada väärikat elu.  EAPN Eesti on avatud kõigile,
kes võitlevad vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega.Täpsema info võrgustiku liikmelisuse ja juhtimise kohta leiate põhikirjast.

JUHATUS


 
MTÜ EAPN Eesti juhatus:
  
 
KÄRT MERE, juhatuse esimees
tel +372 511 0923
mere@online.ee


 
SILLERIIN TOMSON, juhatuse liige
tel +372 52 14 723


MTÜ EAPN Eesti eestseisus

Irina Golikova 
Eve Lääts 
Piret Kuusküll 
Kärt Mere 
Riina Vändre 
Mart-Peeter Erss
Piet Boerefijn 
Liisa Pakosta 
Tiina Parmasto
Urmo Reitav
Maret Priske
Malle Kobin
Kristiine Vahtramäe
Sirje Grossmann Loot
Gerda Sillaste
 

EAPN Eesti võrgustiku liikmed:

JRK MTÜ AMETLIK NIMI TEGEVUS KODULEHT
1.  Heifer Estonia MTÜ 
(asutajaliige)

Heifer heategevusprojektid, koostöövõrgustiku   arendamine.
 
www.heifer.ee
2. MTÜ Nõmme
Lastekaitse Liit 

(asutajaliige)

Eestkõnelemine laste ja noorte teemadel.
 
www.nommelkl.ee
3. MTÜ Noor Eesti
Noorte toredad mõtted ja tegevused.
 
www.ntm.ee
4. MTÜ Oleviste
Hoolekanne

Kodutud ja nendega seonduvad tegevused.
 
puudub
5. Lastekaitse Liit
Lapse õiguste tagamine ja lapsesõbraliku ühiskonna kujundamine.
 
www.lastekaitseliit.ee
6. SA Dharma
SA Dharma toetab ettevõtmisi, mis aitavad lapsel kasvada tubliks inimeseks. Eriline tähelepanu kuulub majanduslikesse raskustesse sattunud lastega peredele, lasterikastele peredele ning vanemliku hoolitsuseta lastele.
 
dharma.ee
7. Eesti Toidupank
Toidupank võtab kaubandusest ja tootmisest vastu peagi realiseerimisthtaja ületavad tooted, komplekteerib vabatahtlike abiga toidukastid ja jagab need laiali enim puudust kannatavatele inimestele ja peredele.
 
www.toidupank.ee
8. Eesti Akadeemiline
Sotsiaalturva Ühing

Tegeleb sotsiaalvaldkonna töötajate täiendkoolitusega ning sotsiaalvaldkonna ürituste korraldamisega, sh avalikkust teavitavad üritused sotsiaalprobleemidest ning nende ennetamisest.
 
puudub
9. Tallinna Sotsiaaltöö
Keskus

Asutuse põhitegevusaladeks on sotsiaalsektori sihipärane arendamine Tallinnas ja iseseisvasse ellu astuvate, hooldust vajavate, resotsialiseeritavate või rehabiliteeritavate inimeste toimetulekuoskuste suurendamine ja säilitamine nende vajadustele vastavate teenuste osutamise kaudu.
 
www.swcenter.ee
10. Eesti Sotsiaaltöö
Assotsiatsioon

Eesti Vabariigis sotsiaaltööga tööalaselt seotud ja seda väärtustavate isikute ning sotsiaaltöö valdkonnas tegutsevate mittetulundusühingute vabatahtlik ühendus.  
 
www.eswa.ee
11. Saue Naisselts
Kultuuri-ja hariduse edendamine Saue linnas, heategevus, koolitused.
 
puudub
12. Raasiku Eakate
Naiste Selts

Rahvakultuuri edendamine Harjumaal. 
 
puudub
13. Pro Consensio MTÜ
Noorsootöö, varajane märkamine.
 
www.proconsensio.eu
14.
Harku Valla
Lastekaitse Ühing

Harku valla laste huvide ja õiguste kaitsmine ning arengu toetamine. 
 
www.harkulaps.ee
15. Sillamäe Lastekaitse
Ühing

SLÜ töötab aktiivselt selle nimel, et kujundada oma ümbruskonnast laste- ja noortesõbralik keskkond, ning võimendab lapsi ja noori võtma vastutust rahu, inimõiguste keskkonnasäästlikkuse, juhiomaduste arendamise eest ja oma kogukonda kujundavatest üritustest otse osa võtma.
 
www.sscw.ee
16. Tartu Lastekaitse
Ühing

Tartu Lastekaitse Ühing on mittetulundusühing, mis on loodud 1989. a. laste igakülgse arengu eest hoolitsemiseks ning laste õiguste kaitsmiseks. Tartu LKÜ tegevus on suunatud nii lapsele, tema perele, kui ka neid ümbritsevale keskkonnale.
 
tartulastekaitseuhing.webs.com
17. SOS-Lasteküla
SOS Lasteküla pakub perepõhist asenduskodu vanemliku hoolitsuseta lastele, et nad saaksid kasvada üles armastuse, austuse ja turvatunde õhkkonnas.
 
www.sos-lastekyla.ee
18. Eesti Naisliit
Eesti Naisliit (ENL) on Eesti naiste vabatahtlik, sõltumatu, demokraatlik ühiskondlik organisatsioon. ENL kõrgemaks eesmärgiks on hoida emakeelt ja isamaad ning ühendada naiste jõud ja mõistus tööks iseseisva Eestimaa heaks.

ENL on seadnud endale ülesandeks:
    • Välja astuda naiste õiguste igasuguse ahistamise vastu
    • Tõsta naise väärikust
    • Kasvatada inimestes humaansust, kõlbelisust, sallivust ja halastust
    • Viia edasi rahvuskultuuri
    • Aidata taastada rahvuslike ideaalide järjepidevust
    • Tugevdada perekonda
    • Edendada tervise- ja kodukultuuri
    • Kaitsta loodust ja puhast elukeskkonda
    • Väärtustada haridus ja töökus
    • Aidata kaasa lastele loomupäraste kasvu- ja arengutingimuste loomisel.
 
www.naisliit.ee
19. MTÜ Eesti
Omastehooldus

MTÜ Eesti Omastehooldus on olemas, et kodus pereliikmeid ja lähedasi hooldavate inimeste olukord paraneks, on olemas omastehooldajate ja nende pereliikmete, piirkondlike tugi- ja kogemusrühmade ja kõikide hooldajatööd väärtustavate inimeste toetamiseks ja arendamiseks.
 
www.omastehooldus.eu
20. Eesti Lastefond
SA Eesti Lastefond eesmärk on lastekaitse igakülgne arendamine ja teadlikult lapsesõbraliku ühiskonna kujundmine, samuti ÜRO Lapse Õiguste Konventsiooni rakendumisele kaasa aitamine. 
 
 www.elf.ee
21. Eesti Kasuperede
Liit

Eesti Kasuperede Liit on ellu kutsutud kasuperenduse toetamiseks ja hoogustamiseks, vanemliku hoolitsuseta jäänud lastele perekonnas kasvamiseks võimaluste leidmiseks.
 
www.kasuperedeliit.ee
22. Eesti Lastevanemate
Liit

ELVL-i eesmärgiks on väärtustada Eesti ühiskonnas lapsi, laste kasvatamist ja lapsevanemaid avalikes huvides. ELVL-i eesmärgid on veel:

1) Aidata lapse vanemaid olla paremad vanemad.
2) Olla erinevatele institutsioonidele partneriks lapsi puudutavates küsimustes, seda eriti hariduse ja vaba aja sisutamise valdkondades.
3) Muuta kool kohaks, kus lapsel on hea olla.
4) Võidelda nii vaimse kui kehalise ülekoormuse vastu koolis.
5) Toetada loovust ja isiksuse arengut.
6) Seista laste tervise ja tervislike eluviiside eest.
 
www.laps.ee
23. MTÜ Hea Algus
MTÜ Hea Algus missiooniks on õpetajate professionaalse arengu lapsevanemate koostöö kaudu võrdsete hariduslike võimaluste loomine kõigile lastele toetudes lapsekesksele kasvatusele ja demokraatia põhimõtetele.
 
www.heaalgus.ee
24. MTÜ SHIA Vähemate võimalustega noortele arendava tegevuse pakkumine ja nende igakülgne kaasamine. facebook/shiaest
       


EAPN Eesti võrgustiku koostööpartnerid

JRK AMETLIK NIMI TEGEVUS KODULEHT
1. Eesti Pensionäride
Ühenduste Liit

Pensionäride Ühenduste Liit koondab enda alla eakate ühendusi üle terve Eesti. 
 
www.eakad.ee
2. Koos Laste Heaks
Koos Laste Heaks seisab laste õiguste eest, tagamaks neile eluks vajalik ja avardamaks laste toimetuleku võimalusi.
 
www.kooslasteheaks.ee
3. Eesti Puuetega Naiste Ühing
EPNÜ missioon on erivajadustega naiste/tütarlaste lõimimine ühiskonda, nende sotsiaalse aktiivsuse ja teadlikkuse tõstmine ning soolise võrdõiguslikkuse ideede propageerimine puuetega inimeste seas koolituste, aktsioonide jt ühisürituste kaudu.
 
www.epnu.ee
4. MTÜ Eesti Naiste Koostöökett
Eesti Naiste Koostööketi eesmärgiks on olla Eesti naiste riigisisese ja rahvusvahelise koostöö ühenduseks, toetada naiste osalemist ühiskondlikus elus ja poliitikas, parandada sisepoliitilist kliimat ühiskonnas, saavutada meeste ja naiste võrdõiguslikkuse põhimõtete rakendamine Eesti seadusandluses, poliitikas ja igapäevaelus.
 
www.naistekoostookett.ee
5. Sotsiaalministeerium

 
www.sm.ee